Nattapong Charoensook

[CEO and Programer] ก็เริ่มจากการเป็นลูกจ้าง เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ ที่สำคัญ คือ การได้เอาความรู้ที่สะสมมา ไปทำประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล

Sanit

[Consult and Programer] จากประสบการณ์ทำงานจาก กรุงเทพจนกระทั่งเข้าทำงานบริษัทที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะบิน